Екология

Екипът на „Мегапорт“ ЕООД е убеден в необходимостта от активна инвестиционна политика с цел опазване на околната среда и намаляване на негативното въздействие върху природата. Това се изразява в затваряне на производствения процес посредством създаване на организация по рециклиране на произведените опаковки и фолиа с последващото им влагане в нова продукция на компанията. Поставените цели включват оползотворяване на все по-голям дял от произведения в страната полиетилен. Положените усилия в това направление са оценени със сертификатите   ISO 9001:2008 от United Registar of Systems Ltd. През май 2014 г. бяха покрити стандартите ISO 14001 и ISO 18001, февруари 2015 г – EUCERTPlAST.


Реализацията на тази програма е развита на базата изградено върху площадка от 8000 м² производствено хале с площ 3500 м². След обстоен преглед на съществуващите технологии и машинна екипировка специалистите подбраха технологични линии от водещите в това направление производители – италианската компания TECNOFER, австрийските EREMA, LINDNER. Производството е изградено по гъвкава схема от три линии,  позволяваща  както обработка на  полиетиленов отпадък със специфични характеристики, така и взаимозаменяемост на производствените мощности в периодите на обслужване с цел гарантирането на непрекъсваемия производствен процес. Концепцията е реализирана на базата предварително разделяне на материала  от екип обучени за целта работнички, намаляване размера на отпадъка посредством разкъсване в мелници тип шредер. Разкъсаният материал преминава последователно през система от шнекове, винтови перящи центрофуги, лопаткови вани и роторни мелници, където в присъствието на вода и механично триене се отделят замърсяванията. Чистият („изпран“) полиетилен преминава последователно през винтова преса и сушилен апарат, където под действието на висок дебит на въздух и температура се отделя излишната влага. Така обработения  полиетилен постъпва на финалния етап от производствения процес, а именно гранулацията, която се осъществява в последно поколение екструдери на EREMA, комплектовани с агромелатори , лазерни филтърни апарати и вакуум зони. Готовият гранулат след вземане на проби за лабораторен анализ се транспортира с пневмо-транспорт в автоматична силозна система “MORETTO” за влагане в следващия етап от производствения цикъл – екструзия на филм, предназначен за изработка на крайни изделия. Капацитетът на производственото оборудване е 1000 т/ месец  готов продукт с тенденция за увеличаване за сметка на оптимизиране на производствените мощности, повишаване на квалификацията на обслужващия персонал, внедряване на нови иновативни решения и оборудване.  

„Мегапорт” ЕООД цели да приобщи своите клиенти, доставчици и подизпълнители към този така важен ангажимент за опазване на околната среда. Основен приоритет в тази насока е убедеността ни, че това може да се гарантира само чрез дейности, които не нанасят щети на природата!

Бихме искали да Ви мотивираме към предприемане на мерки, целящи минимизиранена негативните въздействията върху околната среда и пестене на ресурси, чрез поемане на ангажименти за:

1. Разделно събиране на отпадъците в зависимост от техните свойства; временното им съхраняване в подходящи съдове на определените за целта места и предаването им на специализирани за дейностa с отпадъци организации;

2. Стремеж към оползотворяване на отпадъците и намаляване техния обем;

3. Предприемане на всички необходими мерки за недопускане на инциденти, чиито последици биха могли да окажат въздействие върху околната среда, както осигуряване готовността за реагиране в такива ситуации.

4. Недопускане изхвърлянето на опасни отпадъци в контейнерите за битов отпадък.

Посочените правила не изчерпват целия работен процес и всички извършвани от Вас дейности, поради което, Ви молим, да се отнасяте с грижа към опазване на околната среда и разхода на ресурси във всяка Ваша дейност!

Нека ДА запазим България чиста!

Мегапорт ООД - Copyright © 2014 megaport.bg